Algemene Voorwaarden
De klant dient steeds de algemene voorwaarden voor verkoop op afstand te lezen alvorens een bestelling te plaatsen. Het plaatsen van een bestelling op de website of via de telefoon geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de algemene voorwaarden voor verkoop op afstand.

1. Identificatie van de verkoper
LEBRUN ACADEMIE
tav Leandro Da Silva
BTW BE 0705 860 387
Tel. +32 465 741 794
lebrunacademie@gmail.com

2. Aanvaarding van de onderhavige algemene voorwaarden
Alleen de huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop op afstand (via internet of via telefoon) door LEBRUN aan eindgebruikers en dit op het grondgebied van België. Alle andere voorwaarden, zelfs die hernomen op de bestelbon van de koper, zijn uitgesloten. LEBRUN kan ten allen tijde wijzigingen aanbrengen aan deze algemene verkoopsvoorwaarden. Op lopende contracten blijven echter steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop. Waar vermeld, zullen de bepalingen enkel van toepassing zijn op de koop door een “consument”; dit is iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

3. Tot standkoming verkoop op afstand
Om een product online te reserveren of te bestellen, dient de klant het toe te voegen aan zijn winkelmandje. Vervolgens kiest hij de hoeveelheid, vult hij zijn klantgegevens in en kiest hij de betalingswijze (zie artikel 6). Om de reservatie of bestelling af te ronden, dient de klant ten slotte de knop “ga verder met betalen” in te drukken en de betaling uit te voeren. Bij het ontvangen van de bevestigingsmail is de koop gesloten. LEBRUN behoudt zich het recht voor om voor de veiligheid en zekerheid van de klant bijkomende informatie te vragen en bij gebrek hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren. Ook bestellingen waaruit blijkt dat de koper de intentie heeft om de producten zelf weder te verkopen of bestellingen door minderjarigen kan LEBRUN weigeren uit te voeren. Hetzelfde geldt wanneer bij de beschrijving van het product of de prijsaanduiding op de website, ondanks de grote zorg die LEBRUN besteedt aan de juistheid van de gegevens, een kennelijke vergissing werd begaan. In geval van overmacht kan LEBRUN haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht of de overeenkomst definitief ontbinden.

4. Eigendomsoverdracht
In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte, geleverde of geïnstalleerde goederen onze exclusieve eigendom tot gehele betaling van de factuur. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant vanaf de inbezitname van de goederen.

5. Prijzen
Alle goederen zijn inclusief BTW. Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website zijn opgenomen. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze verkoop op afstand de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling.

6. Betaling
De klant kan online de formule kiezen en onmiddellijk overgaan tot het betalen via Bancontact of Mastercard. Betalingen ter plaatse kunnen we wegens veiligheidsredenen niet aanvaarden.

7. De herroepingstermijn
Binnen de 14 dagen nadat LEBRUN op de hoogte gesteld werd van de beslissing tot herroeping, worden alle betaalde bedragen terugbetaald onder de vorm van een waardebon/credits. Er wordt echter geen cash geld teruggeven aan de speler/ouder/voogd.

8. Intellectuele Rechten
LEBRUN blijft eigenaar van alle intellectuele rechten (auteursrecht, merkenrecht, tekeningen, modellen, …) die betrekking hebben op hun diensten of producten of die betrekking hebben op de inhoud van de huidige internetsite met inbegrip van informatie, fotos, videos enz. Iedere reproductie, publicatie, doorsturen aan derden of ieder ander gebruik van de intellectuele eigendom van LEBRUN is verboden zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de stichter.

9. Persoonsgegevens
9.1. Door producten/diensten op de website van LEBRUN te kopen, gaat de koper akkoord dat zijn persoonsgegevens (naam, voornaam, adres, telefoonnummer en emailadres) en alle bijkomende gevraagde informatie bij inschrijving (Ploeg, geboortedatum, Kledingmaat) door LEBRUN bewaard en bewerkt worden.
9.2. LEBRUN zal deze gegevens uitsluitend gebruiken voor de verwerking van de bestelling van de koper.
9.3. Conform de wet beschikt de koper over een recht van toegang, verbetering of schrapping van zijn persoonsgegevens die hem betreffen en die door LEBRUN worden bewaard: dergelijke verzoeken moeten gericht worden naar het volgend emailadres lebrunacademie@gmail.com
9.4 Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in onze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om de privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

10. Risico en aansprakelijkheid.
10.1. Noch LEBRUN, noch zijn medewerkers of aangestelden kunnen aansprakelijk gesteld worden voor de dood, een persoonlijk letsel of de ziekte van leden, hun kinderen en gasten optredend op het grondgebied van de club, behoudens ingevolge opzet of grove schuld in hoofde van LEBRUN, haar medewerkers of haar aangestelden. Het gebruiken van de door LEBRUN ter beschikking gestelde apparatuur, het volgen van een programma of van cursusonderdelen en/of activiteiten van welke aard ook is geheel op eigen risico van het lid.
10.2. Noch LEBRUN, noch zijn medewerkers of aangestelden kunnen aansprakelijk worden gesteld voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de trainingslocatie, behoudens in gevolge opzet of grove schuld in hoofde van Sportcentrum Wilrijkse Plein, haar medewerkers of haar aangestelden. 10.3. De klant is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van LEBRUN of van haar aangestelde.

11. Medische toestand.
11.1. De klant verklaart hierbij dat hij of zij in goede gezondheid verkeert, dat hij of zij geen enkele medische of andere reden heeft die hem of haar zouden kunnen verhinderen om deel te nemen aan een fysieke inspanning en dat het leveren van een fysieke inspanning geen schade kan berokkenen aan zijn of haar gezondheid, veiligheid en/of fysieke conditie.
11.2. Men mag geen gebruik maken van de trainingen van LEBRUN/SCHOOL12 België indien men lijdt aan een infectie, een besmettelijke ziekte of wanneer men letsels heeft zoals open wonden, open zweren, e.a. waarbij er een risico bestaat dat het de gezondheid, de veiligheid en/of fysieke conditie van de andere leden zou schaden.

12. Gebruik Beeldmateriaal
Er kunnen in de loop van de activiteiten van Lebrun Academie en SCHOOL12 België foto’s en video-opnamen gemaakt worden. Mogelijks kan dit beeldmateriaal gebruikt worden ter promotie van Lebrun Performance en Lebrun academie en SCHOOL12 België of voor het informeren van ouders en kinderen over Lebrun academie en school12 België activiteiten. Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden verklaart u hiermede dat foto’s en video’s gemaakt door Lebrun sport, Lebrun academie en School12 België tijdens de activiteiten van Lebrun sport, Lebrun academie en School12 België gebruikt mogen worden voor :
– brochures, folders, flyers en soortgelijke van Lebrun en SCHOOL12 België
– de website van Lebrun academie
– op sociale-media accounts van Lebrun sport, Lebrun academie en SCHOOL12 België (Facebook, Instagram, YouTube) Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden door de ouders van een deelnemer of de deelnemer zelf. Hiervoor dient deze een ondertekende, gedateerde schriftelijke verklaring te bezorgen aan Lebrun sport.

AKKOORD:
Door de betaling uit te voeren voor onze activiteit bevestigt u de algemene voorwaarden gelezen te hebben en verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.